Styrelsen

STYRELSEN
Styrelsens ansvar utgör en sammanhållande funktion för de firmatekniska och ekonomiska frågorna (se Stadgarna). Styrelsen sammanträder 6 – 9 gånger per år.

Firmatecknare
Ordförande och kassör äger rätt att var och en för sig teckna föreningen.

Styrelsen 2020 – 2021

Ordförande

Christer Alzén
Bernsborgsstigen 1
E-post: christer.alzen@regionvastmanland.se

Vice ordförande

Ingemar Lönnberg
Bernsborgsstigen 24
E-post: ingemar.lonnberg@regionvastmanland.se

Sekreterare

Ulla-Britt Blomquist
Bernsborgsstigen 31
E-post: ub.blomquist@telia.com

Tekniskt ansvarig

Jonny Niskanen
Bernborgsstigen 22
E-post: jonny.niskanen@regionsormland.se

Kassör

Malin Biewer
E-post: malinbiewer@hotmail.com

Styrelsen skall

* förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
* föra redovisning över föreningens räkenskaper
* föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
* årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi och i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.