Styrelsen

STYRELSEN
Styrelsens ansvar utgör en sammanhållande funktion för de firmatekniska och ekonomiska frågorna (se Stadgarna). Styrelsen sammanträder 6 – 9 gånger per år.

Firmatecknare
Ordförande och kassör äger rätt att var och en för sig teckna föreningen.

Styrelsen 2018-2019

Ordförande

Ewa Frandsen
Bernsborgsstigen 16
Tfn 070 537 08 99
E-post: ewa.frandsen.vasteras@gmail.com

Vice ordförande

Robert Lennes
Bernsborgsstigen 2
Tfn 072 52 90 121
E-post:  robert.lennes@telia.com

Sekreterare

Mats Neikter
Bernsborgsstigen 4
Tfn 072 80 23 455
E-post: mats.neikter@gmail.com

Tekniskt ansvarig

Andrius Miniotas
Bernborgsstigen 23
Tfn 070 388 40 20

E-post: aminiotas@gmail.com

Kassör

Gunnel Nordgren
Bernsborgsstigen 22
Tfn 070 31 71 181

E-post: gunnel.nordgren@gmail.com

Styrelsen skall

* förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
* föra redovisning över föreningens räkenskaper
* föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
* årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomii övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.