VVS

Teknikgruppen
Andrius Miniotas aminiotas@gmail.com (sammankallande)
Anders Jerregård ajerregard@gmail.com
Ove Lundvall ove@lundvall.eu
Lars Sander lars.sander@tele2.se

Som medlem i Bernsborgs samfällighet får du flera funktioner och service som upphandlas och sköts gemensamt för alla medlemmar. Kostnader för dessa fördelas solidariskt – förutom kostnader för energi som varierar beroende på husens olika storlek. För en rättvis fördelning finns en fördelningsnyckel, det s.k. E – talet för varje fastighetstyp. Kvartalsavgift erläggs senast den sista september, november, februari och maj.

De kostnader som delas solidariskt är:

  • skötsel av gemensamma ytor och vägar (snöröjning, sandning, belysning etc.) samt vatten
  • fibernät
  • försäkringar
  • sophantering
  • el för gemensamt bruk
  • garagens uppvärmning
  • underhåll
  • gemensamt ägda verktyg och redskap

Värme och vatten
För de tekniska installationerna finns ett utrymme i det gemensamma förrådet.

Mälarenergi (ME) svarar för vatten och avlopp samt värme och el. El distribueras och debiteras till samfälligheten som via egna system fördelar dessa till de enskilda hushållen.

Kallvatten
Totala vattenförbrukningen registreras med datoransluten vattenmätare. Kostnaden fördelas lika för alla hushåll.

Varmvatten
Del av totala vattenförbrukningen leds till en värmeväxlare som, genom att den är ansluten till fjärrvärmen, värms upp till tappvattentemperatur – vanligen 50-600C. Varmvattnet distribueras till hushållen i kopparrör.

Värme
Husen är utrustade med vattenburen värme (radiatorer). Energin i form av varmt vatten cirkuleras inom området med hjälp av varvtalsstyrd pump. Framledningstemperaturen regleras med en förprogrammerad regulator där den viktigaste parametern är ytter-temperaturen.

Serviceavtal
Samfälligheten har serviceavtal med ME, vilket innebär att större driftstörningar övervakas och åtgärdas av ME. Justeringar av driftdata kan också göras via länk till ME:s driftcentral (gemensam för alla ME-anläggningar). Av kostnadsskäl försöker vi dock åtgärda mindre fel i anläggningen såsom t.ex. tryckhållning av det sekundära (vår egen del) systemet. Läckage och byten av radiatorer i enskilt hushåll är exempel på när sådan mindre åtgärd krävs på det gemensamma systemet. Om akut läckage skulle uppstå, kontakta i första hand tekniskt ansvarig (se Styrelsen).