vi på bernsborg

Villaområdena Aroslund, Blåsbo och Norrmalm hör till de första bostadsområdena som växte upp utanför det centrala Västerås. Området ringas in av E18 i norr, Cityringen i söder, Svartån i väster samt Vasagatan i öster.

Vårt kvarter, Bernsborg,  tillhör området Blåsbo, nordväst om Västerås stadskärna och avgränsas av Arosvägen i väst och Flodinsgatan i nord, Föreningsgatan i öst samt i syd av den lilla parken Bernsborgslunden.

Kvarteret Bernsborg ligger i området Blåsbo, nordväst om Västerås stadskärna. Det avgränsas av Arosvägen i väst och Flodinsgatan i nord, Föreningsgatan i öst samt i syd av den lilla parken Bernsborgslunden. (Gändilshögen)

Bernsborgsstigens samfällighet bildades 1974 och är uppdelad i 36 avstyckade fastigheter, s k friköpta tomter på sammanlagt 12600 kvadratmeter. De individuella tomtytorna varierar mellan 178 till 534 kvadratmeter.?Tomterna är bebyggda med rad- och kedjehus av tre typer; kategori A, B och C. Samtliga fastigheter har adressen Bernsborgsstigen, 722 18 Västerås.

Kulturhistoriskt vittnar husen om 1970-talets ideal, främst genom färgsättning och materialval, och har inte genomgått några större exteriöra förändringar. År 2001 kom tillägg till detaljplan för Bernsborg, Blåsbo. Planändringen grundade sig på att fastigheterna ingår i ett område som, enligt det av kommunfullmäktige den 19 juni 1985 antagna bevarandeprogrammet, utgör värdefull miljö från senare årtionden där särskild hänsyn skall tas till områdets egenart. Med andra

Gårdsnamnen Blåsbo och Bernsborg nämns redan på en karta från 1600-talet. På tomten intill, i Kapellunden, finns rester av S:ta Ursulas Kapell som var i bruk fram till omkring 1560. I slutet av förrförra århundradet började olika byggnadsföreningar att bygga ovanpå gamla kyrkogården längs nuvarande Föreningsgatan som fått sitt namn efter byggnadsföreningen.

På platsen fanns tidigare sommarparadiset Bernsborg som uppfördes i början på 1800-talet till Karlslunds herrgård. Huset fick en tillbyggnad runt 1900 och fick sedan stå kvar till 1979, då det ersattes av den nuvarande bebyggelsen.