Styrelsen

STYRELSEN
Styrelsens ansvar utgör en sammanhållande funktion för de firmatekniska och ekonomiska frågorna (se Stadgarna). Styrelsen sammanträder 6 – 9 gånger per år.

Firmatecknare
Ordförande och kassör äger rätt att var och en för sig teckna föreningen.

Styrelsen 2023-2024

Ordförande

Emma Söderbäck
Bernsborgsstigen 23
E-post: emma.soderback1@gmail.com

Vice ordförande

Lars Hammar 

Bernsborgsstigen 27

Epost:lars.hammar@icloud.com

Sekreterare

Ingrid Brauer
Bernsborgsstigen 47
E-post:ibnewoffice@gmail.com

Kassör

Knut Hawby

Bernborgsstigen 12
E-post: knuthawby@gmail.com

Tekniskt ansvarig

Torsten Gunnarsson
Bernborgsstigen 16
E-post:totte.gunnarsson@gmail.com

 

 

Styrelsen skall

* förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
* föra redovisning över föreningens räkenskaper
* föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
* årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi och i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.