Samfälligheten Bernsborg

Samfälligheten Bernsborg bildades 1974 och är uppdelad i 36 avstyckade fastigheter, friköpta tomter på sammanlagt 12 600 m2. De individuella tomtytorna varierar mellan 178 och 534 m2. Tomterna är bebyggda med rad- och kedjehus av tre typer; kategori A, B och C. Samtliga fastigheter har adressen Bernsborgsstigen, 722 18 Västerås.

Kulturhistoriskt vittnar husen om 1970-talets ideal, främst genom färgsättning och materialval, och har inte genomgått några större exteriöra förändringar. År 2001 kom tillägg till detaljplan för Bernsborg, Blåsbo. Planändringen grundade sig på att fastigheterna ingår i ett område som, enligt det av kommunfullmäktige den 19 juni 1985 antagna bevarande-programmet, utgör värdefull miljö från senare årtionden där särskild hänsyn skall tas till områdets egenart.

I gällande detaljplan finns en skyddsbestämmelse q för området Bernsborg. Bestämmelsen anger “Värdefull miljö enligt plan-och bygglagen PBL kap. 3§ 12. Ursprungliga material och färgsättning skall användas vid underhåll och upprustning av byggnaden. Tillbyggnader och inglasade uteplatser och altaner får inte förekomma, det skulle förvanska områdets helhet och karaktär.” Med andra ord, området q-märktes (se bifogad detaljplan).

Samfälligheten äger och förvaltar:

  • fyra garagebyggnader med 36 platser samt 20 biluppställningsplatser utomhus
  • lekplats med lekanordning
  • gångvägar samt gemensamma grönytor med planteringar
  • värmecentral med tillhörande vatten- och värmekulvertar
  • ledningar för spillvatten och regnvatten
  • belysning av områdets interna vägar och platser.