Styrelseskick

Lagen om förvaltning av samfälligheter anger hur den gemensamma anläggningen skall förvaltas (se Stadgar).

Föreningens stadgar anger att Bernsborg är en anläggningssamfällighet, tillkommen genom beslut 1974 09 05 (Dnr 33/74).

Medlem i föreningen är ägare till fastighet som har del i samfällighet enligt ovan och därmed är registrerad hos inskrivningsmyndigheten.

För föreningen skall enligt stadgarna finnas en styrelse med säte i Västerås stad. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter. Mandattiden är 2 år. Styrelsen väljs vid ordinarie förenings-stämma. Stämman utser ordförande bland styrelsens medlemmar. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen handhar samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med lagen om förvaltning av samfälligheter. Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare (se Styrelsen).

Föreningsstämma
Föreningsstämma hålls sista helgen i oktober, samma dag som höstens skötseldag av området. Om ytterligare information önskas skicka ett mail till sekreteraren i styrelsen

Varje fastighet har en röst på stämman. Om endast en delägare är närvarande på stämman måste den andra delägaren ge den närvarande fullmakt att rösta. Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47§ 3 stycket lagen om förvaltning av samfälligheter.