VVS

Hösten 2021 installerades ett nytt värmesystem på området. Systemet består av ett gemensamt ägt ledningssystem fram till varje fastighet och ett individuellt ägt system i varje fastighet. 

Det gemensamma ledningssystemet utgår ifrån värmecentralen som är placerad i mitten av den nordvästra garagelängan. Mälarenergi levererar fjärrvärme dit, till en av oss ägd värmeväxlare, som i sin tur levererar värmen ut på området till alla fastigheter. Intill värmeledningarna finns en separat ledning för distribution av kallvatten till fastigheterna.

Varje fastighet har ett eget värmesystem som består av en värmeväxlare, ett ledningssystem i fastigheten samt radiatorer i de olika rummen. Separat finns också en kallvattenledning till tappställen i kök, tvättstuga och badrum. Värmeväxlarna tar sin värme från det gemensamma ledningssystemet och är utrustad med reglerutrustning så att värmen i fastigheten anpassas efter yttertemperaturen. Individuella inställningar är möjliga att göra via växlarens styrdator. Växlaren är utrustad med en energimätare som via länk är kopplad till Mälarenergis driftcentral. Data från denna utgör underlag för debitering av kostnad för värmeförbrukning.

Ansvar
Samfälligheten ansvarar för driften av det gemensamt ägda systemet. Ett serviceavtal har tecknats med Mälarenergi för detta ändamål. På samma sätt som i varje fastighet finns en styrdator och en energimätare även där. Denna mätare visar områdets totala förbrukning, ett värde som är större än summan av fastigheternas förbrukning. Det beror på att förluster uppstår i vårt gemensamma ledningssystem. 

Varje fastighetsägare har ansvar för sitt eget värmesystem inom fastigheten (från tomtgräns) inklusive värmeväxlare. För skötsel och service av eget system kan fastighetsägare sluta ett eget avtal med Mälarenergi om så önskas.

Kostnader
Kostnaden för det gemensamma värmesystemet utgör en del av samfällighetsavgiften. Kallvatten distribueras utan individuell mätning och utgör likaså en del av samfällighetsavgiften. 

Kostnaden för den egna förbrukningen av värme debiteras av Mälarenergi genom en månadsfaktura till varje fastighet. På samma faktura finn även elkostnader.

Underhåll i egna fastigheten
För att det egna värmesystemet ska fungera väl krävs några enkla åtgärder:

  • Att inför vintersäsongen kontrollera radiatorventilernas (termostaternas) funktion samt att “lufta” radiatorerna (värmeelementen).
  • Att kontrollera trycket i värmesystemet. Rekommenderat värde är 1bar. Fyll på vid behov (se instruktion).
  • Att rengöra radiatorkretsens filter årligen (se instruktion).