Egna fastigheten

Underhåll av den egna fastigheten
Underhåll av den egna fastigheten görs i privat regi. Vissa delar av fastigheten såsom vatten, värme och avlopp har sådana beröringspunkter med den gemensamma anläggningen att det kan vara fördelaktigt att anlita person eller firma vilken har kännedom om anläggningens funktion i stort för underhållet.

I A- och B-hus skall respektive husägare varje halvår inspektera/kontrollera att ingen fukt förekommer i kulvertschakt i golv. C-husens ägare gör detsamma i avsett utrymme i källaren.

Vid försäljning, meddela styrelsen den nye medlemmens namn.

Fasadkulörer
Målning utförs av fastighetsägaren. Observera att q-märkningen ställer krav på färgval och kulör. Den ursprungliga färgsättningen skall behållas. Färgprover finns i det gemensamma förrådet.

 

Sotning
Sotningen av ventilationskanaler och eventuella spisar sker c:a vart fjärde år på sotarens initiativ. Betalning sker individuellt. Rengöring av imkanaler sker på fastighetsägarens initiativ.

Ritningar